top of page

Algemene Voorwaarden

Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten en samenwerkingen.

Algemene voorwaarden Supernova Techniek B.V.

Onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten en samenwerkingen met Supernova Techniek.

1.Toepassenlijkheid 

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van goederen en diensten door Supernova Techniek B.V., gevestigd te Groenhof 205 1186 GA Amstelveen ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer . 

2.Offerte en overeenkomsten 

2.1. Alle aanbiedingen en offertes van Supernova Techniek B.V. zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. 

2.2. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een opdracht schriftelijk is bevestigd door Supernova Techniek B.V. of op het moment van feitelijke uitvoering van de opdracht. 

3.Levering van goederen en diensten 

3.1. Levering van goederen en diensten geschiedt op de overeengekomen plaats en tijd. 

 

3.2. De opdrachtgever is verplicht om bij levering de goederen en/of diensten in ontvangst te nemen. 

 

3.3. Bij vertraging in de levering van goederen en/of diensten zal Supernova Techniek B.V. de opdrachtgever hier tijdig van op de hoogte stellen. 

4.Betaling

4.1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. 

 

4.2. Bij niet tijdige betaling is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist. 

 

4.3. Bij niet tijdige betaling is de opdrachtgever vanaf de vervaldatum een rente verschuldigd van 10% per maand over het openstaande bedrag. 

 

4.4. Indien de opdrachtgever in verzuim is met de betaling van een factuur, komen alle kosten ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever, waarbij de buitengerechtelijke kosten worden gesteld op 150 euro en de gerechtelijke kosten op basis van de werkelijke kosten. 

5.Eigendomsvoorbehoud

5.1. Alle geleverde goederen blijven eigendom van Supernova Techniek B.V. totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden. 

6.Aansprakelijkheid

6.1. Supernova Techniek B.V. is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die ontstaat uit of in verband met de uitvoering van haar werkzaamheden, tenzij sprake is van opzet of grove nalatigheid aan de zijde van Supernova Techniek B.V. 

7.Overmacht

7.1. In geval van overmacht is Supernova Techniek B.V. gerechtigd om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat zij gehouden is tot enige schadevergoeding. 

8.Toepasselijk recht en geschillen

8.1. Op alle overeenkomsten en geschillen tussen Supernova Techniek B.V. en de opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 

 

8.2. Geschillen tussen partijen zullen in eerste instantie worden beslecht door middel van mediation. Indien het geschil niet op deze wijze kan worden opgelost, zal het worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam. 

9.Slotbepalingen

9.1. Deze algemene voorwaarden kunnen door Supernova Techniek B.V. eenzijdig worden gewijzigd. Gewijzigde voorwaarden zullen van toepassing zijn op nieuwe overeenkomsten. 

 

9.2. Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. 

 

9.3. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op alle vervolgopdrachten en aanvullende overeenkomsten tussen partijen. 

10.Incassokosten

10.1. Supernova Techniek B.V. behoudt zich het recht voor om, bij niet tijdige betaling van facturen, incassokosten in rekening te brengen conform de wettelijke regelingen en tarieven voor incassokosten. Deze kosten bedragen €1000 voor MKB-bedrijven en €500 voor particulieren, tenzij anders overeengekomen.

bottom of page